27.11.2017 - 8.12.2017, 8.r.

23 . 10 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.
Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí.
Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.
Využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů. PT: Osobnostní a sociální výchova- Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivosti v mezilidských vztazích
Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře období od konce 18. století do poloviny 19. století.


gramatika (velká písmena, shoda přísudku s podmětem aj.)
druhy vedlejších vět, souvětí souřadné a podřadné

Skloňování podstatných jmen vlastních cizího původu.

období vrcholného klasicismu a osvícenství
diktát či doplňovací cvičení

vedlejší věta doplňková

práce se Slovníkem spisovné češtiny

reprodukce textu K. Čapka, volné psaní na téma Kdybych...
literární ukázky, práce s textem
Anglický jazyk
Vypráví jednoduchý příběh či událost.
Reaguje na písemné sdělení.
Vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených vhodnými spojkami.
Formální i neformální písemné vyjádření, reakce ve větách za použití správné gramatiky.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. Rozpoznávání známých slov a slovních spojení v krátkém textu z běžného života.
Porozumění významu slov, slovním spojením a jednoduchým větám.
Psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny, přátel a každodenních činností.
Opakovací testík na probranou látku.
Slovesa s odlučitelnou předponou.
Předložky se 3. pádem.
Téma: Mein Tag.
Španělský jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.


Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.

popis postavy, oblečení a vlastností + co ráda dělá slovíčka La ropa, llevar, oblíbené věci,
vazba tener que + infinitiv, deber - Mi pareja ideal (Můj ideální partner)
sjednání schůzky
Člověk a společnost
Objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých společenských struktur v Evropě na straně druhé. - Velká francouzská revoluce
Posoudí význam ochrany lidských práv a svobod.
(PT: Výchova demokratického občana, občan, občanská společnost a stát – Listina základních práv a svobod.)
Přiměřeně uplatňuje svá práva spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí.
Objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví, pracovní poměr, manželství
- Charta lidských práv
- Práva osob, kategorický imperativ jako globálně přijímané pravidlo
- Právní úprava, nástin historie práva
Člověk a svět práce
Orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí. - Problematika trhu práce, druhy prací
Matematicko fyzikální základ
Určí hodnotu výrazu.

Určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa.

Vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí a grafem.
hodnota výrazu

práce, energie tělesafunkce, lineární funkce (vlastnosti lin. funkcí), pravoúhlá soustava souřadnic

Svět přírody
Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života.

Uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů.

Charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy a jejich doprovodné jevy, popíše jejich možné dopady a ochranu před nimi.

Rozlišuje chemické prvky, pojmy užívá ve správných souvislostech.
fyzickogeografická sféra - pomocník i rizikový faktor - ATMOSFÉRA

význam podnebí a vliv počasí na život organismů

mimořádné události způsobené přírodními vliv v ČR i ve světě, ochrana při mimořádných událostech


názvy a značky chemických prvků
PT: Osobnostní rozvoj, rozvoj schopností poznávání - svět z pohledu chemie.
Estetická výchova
obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

dokáže ocenit kvalitní vokální projev druhého.
sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality

reflexe vokálního projevu
Tělesná výchova
Předvídá možná nebezpečí úrazu a přizpůsobí jim svou činnost.


Zařazuje pravidelně a samostatně do svého pohybového režimu speciální vyrovnávací cvičení související s vlastním oslabením, usiluje o jejich optimální provedení.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.
bezpečnost při pohybových činnostech - první pomoc při TV, sportu


speciální vyrovnávací cvičení
košíková
doplňkové sporty

Osobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj - kooperace, kompetice.