13.11.2017 - 24.11.2017, 9.r.

14 . 11 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období předválečné a meziválečné avantgardy.

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí


spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.
- předválečná a meziválečná literatura
věty vedlejší, souvětí, složitá souvětískloňování slov cizího původu, jejich přiřazování ke vzorům
Anglický jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. • psaní krátkých jednoduchých popisů prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb, způsobu života a minulých událostí za použití vhodně propojených vět. Dokončení tématu Zdraví. Poslech a zpěv písně. Použití předpřítomného času a vhodné slovní zásoby - tvorba přídavných jmen.
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům. Porozumění významu slov, slovním spojení a jednoduchým větám.
Psaní slov, jednoduchých slovních spojení a vět týkajících se jeho osoby, rodiny, přátel a každodenních činností.
Stupňování přídavných jmen.
Zvratná slovesa.
Témata: Mein Zimmer, Mein Haus, Wohnen-Anzeige
Španělský jazyk
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat

porozumění jednoduchým otázkám souvisejících s osvojovanými tématy - La ropa

informace o sobě a svých kamarádech sdělí v jednoduchých větách, dokáže na dané téma napsat krátký text
slovní zásoba La ropa, vazba estar + gerundio - přítomný čas průběhový (test)

La ropa en mi día, popis obrázku
Člověk a společnost
Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.

Na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky.
Vznik a dějiny ČSR.

Druhá světová válka.
Člověk a svět práce
Uvede příklady použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení.
výpočet čisté mzdy, hrubá mzda, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu
Matematicko fyzikální základ
Sčítá a odečítá lomené výrazy.
Využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru.
Sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správě schéma reálného obvodu.
Využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů.sčítání a odečítání lomených výrazů
množina všech bodů daných vlastností, Thaletova kružnice
elektrické obvody s uzly a více spotřebiči


Ohmův zákon
15.11. píšeme procvičovací písemnou práci v rámci předmětů AMA/EMA
Svět přírody
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav, vysvětlí jejich vztahy. oběhová soustava - význam , stavba a funkce orgánů.
Estetická výchova
Dovede vyjádřit, jak na ni/něj působí různá umělecká díla a porovnat svůj názor se spolužáky i s názory širší veřejností.

Porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace výtvarného díla.

Porovná slyšenou skladbu z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami.
Ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených nebo samostatně vytvořených výtvarných vyjádření v sociálních vztazích.

Utváření a uplatnění komunikačního obsahu výtvarného díla.

Znaky hudebních stylů a slohů.
Mediální výchova, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - používání výtvarných prvků v médiích, výtvarný aspekt mediálních sdělení.

Malíři dvacátého století a pohled tehdejší společnosti na jejich dílo.

Secese


Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.

Dohodne se na spolupráci a jednoduché taktice vedoucí k úspěchu družstva a dodržuje ji.

Aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.
Útočené a obranné herní systémy v odbíjené - smeč, bloky

Sportovní gymnastika