23.10.2017 - 10.11.2017, 9.r.

23 . 1 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 2. poloviny 19. století do moderny.

spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek v souvětí
Realismus v Čechách a ve světě, „de siècle“, moderna a její představitelé; literatura počátku 20. století


zvuková stránka jazyka, výslovnost, přízvuk slovní a větný
Anglický jazyk
Zeptá se na základní informace. • zjišťování informací týkajících se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.

Opakování tvorby otázek ve všech časech, konverzační aktivity, dotazování se na zdravý životní styl.
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět.
Porozumění obsahu krátkého textu vztahujícího se k tématům každodenního života a hledání konkrétní informace.
Skloňování tázacích zájmen WER/WAS-procvičování
Dokončení témat:Prag, Meine Stadt
Stupňování přídavných jmen.
Úvod do nového tématu: Mein Haus, meine Wohnung.
Španělský jazyk
Zapojí se do jednoduchých rozhovorů.
Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
Deporte

Vazba ESTAR + GERUNDIO, nepřízvučná zájmena a jejich užití v textu.
- čas, časové údaje, frekvence opakování, slovesa jugar, hacer, encantar, rozhovory
- překlad článků z učebnice, poslechová cvičení
Člověk a společnost
Charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět.

Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů.

Porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry.

Na konkrétních příkladech rozlišuje specifické znaky a funkce krajin.

• komunismus, fašismus, nacismus

• podoba demokracie po první světové válce

• krajina

• znaky a funkce krajiny
Člověk a svět práce
Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů.

Uvede příklady použití debetní a kreditní karty, vysvětlí jejich omezení.
Matematicko fyzikální základ
Dělí lomené výrazy.
Sčítá a odečítá lomené výrazy.
Sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správě schéma reálného obvodu.

Procvičování dělení lomených výrazů.
Zavedení sčítání a odečítání lomených výrazů (pouze dvou výrazů).
Elektrické obvody s uzly (max jedno větvení)- schematické značky.
Písemná práce - konstrukce, dělení lomených výrazů.
Svět přírody
Zhodnotí užívání fosilních paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy.
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav, vysvětlí jejich vztahy.
Vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí.
paliva - uhlí, ropa, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva.
stavba, funkce a význam orgánů - oběhová soustava.
Estetická výchova
Na základě svých osobních zkušeností a znalostí historických souvislostí rozpozná umělecká díla různých proudů moderního umění.

Vysvětluje své postoje k různým výtvarným počinům a uvědomuje si, že tyto hodnotové soudy jsou osobně, společensky a kulturně podmíněny.


Porovná slyšenou skladbu z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami.
Secese.
Interpretace použitých vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních.

Znaky hudebních stylů a slohů.
Průřezové téma: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Evropa a svět nás zajímá - artefakty mající vztah k Evropě a světu.

Výběr uměleckého směru dvacátého století a jeho představitele pro další práci.
Průřezové téma: Multikulturní výchova, multikulturalita - odlišnosti ve výtvarném projevu různých kultur.

Poslech vážné hudby: Smetana, Dvořák, Janáček, Wagner.
Tělesná výchova
Užívá osvojované názvosloví na úrovni cvičence, rozhodčího, diváka, čtenáře novin a časopisů, uživatele internetu.

Rozlišuje práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího, diváka, organizátora.

Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Útočné a obranné herní systémy v košíkové. Doplňkové sporty. soutěž Freestyle Pohár hl. m. Prahy 2017