9.10.2017 - 20.10.2017, 9.r.

26 . 9 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova.

rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché a v souvětí

uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře v období od 2. poloviny 19. století do moderny.
zvuková stránka jazyka, výslovnost, přízvuk slovní a větný
Realismus, naturalismus
Anglický jazyk
Popíše osoby, místa a věci ze svého každodenního života. • popis sebe samého, dalších osob, prostředí, v němž žije, každodenních činností a potřeb a způsobu života za použití logicky provázaných vět Lidské tělo - rozšíření slovní zásoby v návaznosti na učivo ČP.
Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova, komunikace - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Německý jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci.
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj – Komunikace.
Porozumění obsahu krátkého textu vztahujícího se k tématům každodenního života a hledání konkrétní informace. Test na rozkazovací způsob a Wegbeschreibung.
Skloňování tázacích zájmen WER/WAS.
Téma:Orienterung in der Stadt, Prag, Meine Stadt
Španělský jazyk
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci PT: Multikulturní výchova


zapojí se do jednoduchých rozhovorů

porozumění obsahu krátkého textu vztahujícího se k tématům každodenního života

vyhledávání konkrétních informací v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k tématům z každodenního života"
Los deportes
překlad textu z učebnice - Los chiscos de otros países
- poslech písně + její překlad, vazba quisiera


slovesa jugar a hacer, procvičování, rozhovory o sport. aktivitách, písem práce Mi deporte favorito

test na časové údaje (hodiny, měsíce, dny)
Člověk a společnost
Zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí.

Rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů.

Porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry.

Na konkrétních příkladech rozlišuje specifické znaky a funkce krajin.
• vznik a dějiny Československa

• podoba demokracie po první světové válce


Krajina

Člověk a svět práce
Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů.
ruční práce
Matematicko fyzikální základ
Násobí a dělí lomené výrazy.
Rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice.

násobení a dělení lomených výrazů,
základní princip lomu světla, praktické důkazy lomu světla.
9.10. ranní konzultace podmínky
12.10. opravná písemná práce

v týdnu od 9.10. desetimituvka na číselné výrazy s absolutní hodnotou

procvičování konstrukčních úloh na čtyřúhelník
Svět přírody
Rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití.
Určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy.


v praxi významné uhlovodíky - alkany, alkeny, alkyny, areny
svalová soustava
Estetická výchova
Ve svých výtvarných vyjádřeních uplatňuje vlastní zkušenosti, vjemy, představy a poznatky.

Vnímá užité hudebně výrazové prostředky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku.
Uplatnění podnětů ve vlastní tvorbě.Poslech a reflexe.
Dokončení impresionistického obrazu.Samostatná analýza částí vybrané písně. Následný zpěv vybraných písní.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti. Odbíjená - smeč, bloky. Doplňkové sporty.