9.10.2017 - 20.10.2017, 8.r.

26 . 9 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele

uceleně reprodukuje přečtený text odborný i umělecký, jednoduše popisuje strukturu a jazyk odborného a literárního díla a vlastními slovy interpretuje jeho smysl

odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení. PT: Mediální výchova- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
uplatnění jednotlivých slovních druhů ve skladbě věty jednoduché a skladbě souvětí
větný člen doplněk


jazyková a formální vrstva, povinná četba

cestopis - práce s textem, tvorba vlastního textu
vztažná zájmena a příslovce, interpunkce ve větě

test pondělí 16.10. - rozbor věty jednoduché, pravopisná cvičení (gramatika + čárky), obohacování slovní zásoby
doplněk


opravný test, odevzdání povinné četby do 12.10.

cestopis- do 12. 10. dvě kapitoly + úvodní strana
Anglický jazyk
Vypráví jednoduchý příběh či událost.
Zeptá se na základní informace, které se týkají New Yorku.
Vyhledávání konkrétních informací v textu - článek z učebnice. Osobnostní a sociální výchova - potřeba komunikace mezi lidmi různých jazyků.
Německý jazyk
Rozumí krátkému jednoduchému textu, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu a vyhledá v něm požadovanou informaci.
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - komunikace.
Porozumění obsahu krátkého textu vztahujícího se k tématům každodenního života a hledání konkrétní informace. Předložky se 3. a 4. pádem.
Souřadící spojky.
Téma: Mein Haus, meine Wohnung.
Opakovací test.
Španělský jazyk
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
PT: Multikulturní výchova

zapojí se do jednoduchých rozhovorů


porozumění obsahu krátkého textu vztahujícího se k tématům každodenního života
vyhledávání konkrétních informací v krátkém jednoduchém textu, který se vztahuje k tématům z každodenního života"
užívání základních zdvořilostních obratů

jednoduché rozhovory, poskytnutí základní informace, otázka na konkrétní informaci"
poslech písňového textu - překlad ( hudba Latinské Ameriky)
test na slovesa všech tří tříd, repaso
téma: Předměty ve třídě a vyučovací hodiny
Člověk a společnost
Vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci společnosti.

Reformy Marie Terezie a Josefa II.
Průmyslová revoluce v západní Evropě
Zhodnotí přiměřeně strukturu, složky a funkce světového hospodářství. Světové hospodářství. Práce s atlasem
Člověk a svět práce
Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů.
Matematicko fyzikální základ
Užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu.

Zdůvodňuje a využívá polohové vlastnosti přímek a kružnic.

Využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích.

Využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles.


druhá odmocnina


1. Newtonův zákon


vzájemná poloha přímky a kružnice
vzájemná poloha kružnicúlohy o rovnoměrném pohybu
Svět přírody
Porovná působení vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost.

Rozlišuje důsledky vnějších geologických dějů.

vnější procesy v přírodní sféře


eroze, vnější síly utvářející zemský povrch
Estetická výchova
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.

linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast, rytmus, světlostní a barevné kvality

sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality
Tělesná výchova
Uplatňuje odpovídající vytrvalost a cílevědomost při korekci zdravotního oslabení.

Aktivně se vyhýbá činnostem, které jsou v rozporu s jeho zdravotním oslabením.


Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.
základní druhy oslabení, jejich příčiny a důsledky


nevhodná cvičení a činnosti při zdravotním oslabení


základní lidské potřeby a jejich hierarchie
složky zdraví a jejich interakce

košíková
doplňkové sporty
Osobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj - kooperace, kompetice.