25.9.2017 - 6.10.2017, 8.r.

19 . 12 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
využívá základy studijního čtení - vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu.
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě jednoduché.
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele.
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení.
PT: Mediální výchova- Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
- poznámky, výtah , produkce vlastního textu

- opakování větných členů,doplněk

- literární druhy a žánry, jazyková a tématická složka díla, archaismy


- práce s textem a poslech - Cestopisy
Cestopis - práce s textem Jana Wericha, referáty (cestovatelé 20. století), shromažďování materiály, práce na vlastním cestopisu dle pokynů

- shrnující test
Anglický jazyk
Vyhledá požadované informace v jednoduchých autentických materiálech.
Adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích.
Práce s textem - New York, příběhy. Zapojování slovních spojení a vět do textu. Poskytování informací týkajících se běžných témat za pomoci slovních spojení.
Německý jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Popis skutečností, se kterými se běžně setkává, za použití jednoduchých slovních spojení a vět, porozumění obsahu krátkého textu vztahujícího se k tématu každodenního života a hledání konkrétní informace. Opakování skloňování podstatných jmen.
Předložky se 3. a 4. pádem.
Téma: Mein Zimmer
Španělský jazyk
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci

porozumění obsahu krátkého textu vztahujícího se k tématům každodenního života - Países y nacionalidad, poslechová cvičení, konverzační otázky
- Objetos en la clase- sloveso estar a předložky
Asignaturas - školní předměty
Člověk a společnost
Kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a jednání.
Opakování 7. ročníku
- Habsburkové na českém trůnu do Bílé hory
- Baroko v českých zemích
Člověk a svět práce
Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů.
Matematicko fyzikální základ
Užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu.

Rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu.
druhá mocnina, příklady


zkoumání pohybu různých těles v okolí
druhy pohybů, relativita pojmů klid a pohyb relativní rychlost
Svět přírody
Porovná působení vnitřních procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost.

Porovná působení vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost.

Rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody.

Objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života.
vnitřní procesy v přírodní sféře


vnější procesy v přírodní sféře


eroze, vnitřní síly utvářející zemský povrch; oběh hornin a vody


fyzickogeografická sféra - pomocník i rizikový faktor
Estetická výchova
vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů.

obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
linie, tvary, textury, objemy, podobnost, kontrast


sledování změny efektu výtvarného díla při obměňování vlastností linií, tvarů, textury, objemu a barevné kvality
Tělesná výchova
Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v košíkové a zařazovaných doplňkových sportech.

Vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním zdravím.

Vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a hodnotou zdraví.
košíková
doplňkové sporty


tělesná a duševní hygienazákladní lidské potřeby a jejich hierarchie
složky zdraví a jejich interakce
Osobnostní a sociální výchova -sociální rozvoj - kooperace, kompetice.


Osobnostní a sociální výchova -morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika.