23.10.2017 - 10.11.2017, 7.r.

23 . 1 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích.

Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště v ustálených slovních obratech, úslovích a rčeních.

Využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky.

Správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.

Používá správné tvary slov v písemném projevu.
tištěný a elektronický knihovní katalog - práce se slovníky a kodifikačními příručkami

slova domácí a přejatá, význam slov, slovotvorný rozbor, zásady tvoření slov, způsoby obohacování sl. Zásoby, ustálená slovní spojení, obraty, úsloví, rčení, přísloví


klíčová slova, redukce obsahu textu, hlavní myšlenka textu, myšlenková mapa

slovesné tvary, slovesný rod a vid, slovesné třídy
Anglický jazyk
Rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace.
Vypráví jednoduchý příběh či událost ze svého každodenního života.
-odvozování významu neznámých slov, která se vyskytují v jednoduchém textu z daných souvislostí
- vyprávění jednoduchých příběhů jako sledu jednotlivých událostí za použití vět řazených za sebou nebo propojených základními spojkami
Minulý čas prostý a téma rodina, v učebnici lekce 1
Německý jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům.
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného a rodiny.
Porozumění jednoduchým nápisům, instrukcím a pokynům.
Představování a popis sebe, jednotlivých členů rodiny a přátel.
Podstatná jména s určitým a neurčitým členem v 1. a 4. pádě.
Pořádek slov ve větě.Tvorba otázky.
Čísla 1-20.

Španělský jazyk
Rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům, které se týkají práce s textem. porozumění jednoduchým nápisům, instrukcím a pokynům Číslovky do 20, slovní zásoba - strana, cvičení, psát, číst, vyplnit atd.
Člověk a společnost
Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví.
Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik.
Popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku christianizace a vzniku států.
Pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel
Rozlišuje zásadní společenské znaky důležité pro vymezení, ohraničení a určení regionů světa.
Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje.

Typy památek (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné)

Etnický obraz Evropy po stěhování národů

Změny způsobené přijetím křesťanství, vznik nových států

Sídla a sídelní systémy

Sídelní oblasti, náboženské oblasti, kulturní oblasti.

Projevy vandalismu.
Informační a komunikační technologie
Tvori prezentaci na zvolene tema. Pouziva informace z ruznych zdroju. Pracuje v tabulkovem kalkulatoru Odevzdani a hodnoceni prezentace Prace v tabulkovem kalkulatoru - uvod
Člověk a svět práce
Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model. výroba modelů měst z kartonu a papíru
Matematicko fyzikální základ
Řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem. poměr a jeho zápis
měřítko mapy
dělení celku na části v daném poměru
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních skupin.

Třídí a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě a pro člověka.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.
stavba a funkce těla, orgánových soustav plazů


rozeznání a zařazení běžných druhů plazů do taxonomických skupin


systém plazů


význam plazů v přírodě a pro člověka

přizpůsobení plazů různým podmínkám prostředí
Estetická výchova
Porovnává na konkrétních příkladech různé způsoby výtvarného vyjádření.

Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
různé způsoby výtvarného zpracování stejného námětu či tématu

kombinace výtvarných technik
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti-volejbalová průprava.

Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti-basketbalová průprava.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované a zařazovaných doplňkových sportech.
volejbalové horní a spodní odbití, podání


basketbalový dribling, střelba, přihrávka


přehazovaná, doplňkové sporty