25.9.2017 - 6.10.2017, 7.r.

23 . 1 . 2019

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště v ustálených slovních obratech, úslovích a rčeních.

Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.

Využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace.
slova domácí a přejatá, význam slov, slovotvorný rozbor, zásady tvoření slov, způsoby obohacování sl. Zásoby, ustálená slovní spojení, obraty, úsloví, rčení, přísloví


výběr vhodných jazykových prostředků pro vypravování


práce s chybou gramatickou, lexikální i syntaktickou
V učebnici viz kapitola Nauka o významu slov
Anglický jazyk
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Zeptá se na základní informace.
Porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k osvojovaným tématům.
Zjišťování informací týkající se běžných témat v každodenních situacích za použití slovních spojení a vět.
Přítomné časy průběhový a prostý. Vyjádření budoucnosti pomocí "going to".
Německý jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
Osobnostní a sociální výchova - sociální rozvoj - komunikace.
Rozpoznávání známých slov, slovních spojení, jednoduchých vět a jejich významu.
Opakování pozdravů a základních frází.
Osobní zájmena.
Podstatná jména s určitým a neurčitým členem v 1.pádě.
Španělský jazyk
Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a
týkají se osvojovaných témat, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu.
rozpoznávání známých slov, slovních spojení, jednoduchých vět a jejich Opakování: Rod a člen u podstatných jmen, množné číslo podstatných jmen, přídavná jména, přechylování, množné číslo.
Sloveso SER, osobní zájmena.
Člověk a společnost
Demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci.

Uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví.

Zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje.
Antický Řím.Typy památek (architektonické, hmotné umělecké, písemné, technické, nehmotné).

Projevy vandalismu.
Informační a komunikační technologie
Ovládá práci v prezentačním programu Prezi.com Základní tvorba prezentace, okna, animace, vkládání textu, vkládání ióbrázů, stopa prezentace. Na konci období zadání komplexního úkolu - tvorba prezentace.
Člověk a svět práce
Sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model. tvorba modelů z různých materiálů - origami z papíru, karton
Matematicko fyzikální základ
Řeší lineární rovnice.

Formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic.
lineární rovnice, ekvivalentní úpravy

slovní úlohy
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.

Rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) živočichů.

Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.

Uvede příklady vlivu prostředí na utváření organismů.

Zhodnotí význam živočichů v přírodě a pro člověka.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (ryby)


orgánové soustavy ryb


rozeznání a systematické zařazení běžných druhů do skupin (ryby)
práce s atlasem

přizpůsobení ryb různým podmínkám prostředí

význam ryb v přírodě i pro člověka
uč. Přírodopis 7 - str. 9-13
Estetická výchova
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.

Obměňuje různé vlastnosti prvků výtvarného vyjádření a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků.
Kresba, malba; světlo a stín, linie a objemy, kontrast.

Kombinace a obměna výtvarných technik.
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti v košíkové a přehazované.

Osvojované pohybové dovednosti tvořivě aplikuje v přehazované.