9.10.2017 - 20.10.2017, 6.r.

26 . 9 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Správně třídí slovní druhy.

Používá správné tvary slov v písemném projevu.

Používá pravidla pro psaní správných koncovek v přísudku.

Tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci.
Slovní druhy

tvary duálové


shoda přísudku s několikanásobným a všeobecným podmětem

skloňování jmenné
Anglický jazyk
Napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat.
Rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně.
Psaní krátkých jednoduchých popisů sebe samého, cestování a minulých událostí za použití vět.
Porozumění konkrétním informacím v pomalu a zřetelně pronášeném jednoduchém projevu, který se vztahuje k tématu cestování.
Úvod do tématiky minulého času prostého.
Učebnice - lekce 3/A a B.
Anglické divadelní představení Love in the Jeans Department.
Člověk a společnost
Rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací.

Rozlišuje zásadní přírodní znaky důležité pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa.
společné znaky nejstarších starověkých civilizací.


přírodní oblasti, podnebné oblasti
Mezopotámie
Vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu.


Porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní poměry, zvláštnosti a podobnosti jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států.
lidé v nouzi, v ohrožení, solidarita a pomocčtení z mapy, práce s textem
Osobnostní a sociální výchova, hodnoty, postoje, praktická etika - prosociální chování (neočekávání protislužby).
Informační a komunikační technologie
Pracuje s textem a obrázkem v textovém editoru. Zná základy bezpečné práce s počítačem - bezpečnost na internetu. Práce s obrázkem Opakování psaní diakritiky seznam se bezpečně - promítání filmu a diskuse o něm.
Člověk a svět práce
Provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň. vlastnosti technických materiálů
základní obrábění materiálů
Osobnostní a sociální výchova, komunikace - řeč předmětů
Osobnostní a sociální výchova, kooperace a kompetice - dovednost navazovat na druhé, organizace práce ve skupině.
Matematicko fyzikální základ
Řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel.


Změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa.

Zná základní fyzikální jednotky a jejich převody.
rozklad na součin prvočísel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel

zkoumání a porovnávání společných a různých vlastností látek a těles

převody jednotek (včetně času)
Svět přírody
Porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů.
Rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin.
stavba a funkce těla, orgánových soustav (savci)
rozeznání a systematické zařazení běžných druhů živočichů do taxonomických skupin, práce s atlasem (savci)
Estetická výchova
Vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření.
Zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i vícehlase.
uplatňování vyjadřovacích prostředků vizuálních, hmatových (dotekových), statických, dynamických, fantazijních, symbolických, expresivních a mediálních


nácvik zpěvu jednoduchých písní s doprovodem
Tělesná výchova
Zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti.
Usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti.
přehazovaná, basketbal