9.10.2017 - 20.10.2017, 5.r.

26 . 9 . 2018

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Zvládá základní příklady syntaktického pravopisu.

Píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry.

Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.
Shoda přísudku s podmětem

Popis pracovního postupu.

• uvědomělé plynulé čtení uměleckých, populárních a naukových textů s důrazem na upevňování čtenářských dovedností a návyků
• tiché čtení s porozuměním
• práce s textem
Anglický jazyk
Rozumí pokynům a otázkám učitele, které se týkají bydlení.
Vyplní základní informace do formuláře.
Odpoví na jednoduché otázky týkající se bydlení.
Sloveso can/can´t, předložky místa. Multikulturní výchova.
Člověk a jeho svět
Vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti Vesmíru souvislost s rozdělením času a střídání ročních období.
Vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi.
Využívá archivů, knihoven a galerií jako informačních zdrojů.
Rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik.
Pohyby Země, střídání dne, noci, ročních období.
Soužití lidí, mezilidské vztahy. (PT: Osobnostní a soc. výchova - sociální rozvoj)
Habsburkové

Návštěva výstavy + výtvarný program 4+4 dny v pohybu.
16. - 17. 10. preventivní program - soužití ve třídě
Informační a komunikační technologie
Komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení. Při vyhledávání na internetu používá jednoduché a vhodné cesty. Práce s adresářem emailu. Bezpečnost práce na internetu.
Provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel.
Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel.
Sestrojí kolmice.
Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel.
Písemné sčítání, odčítání a násobení. Opakování indického násobení.
Zaokrouhlování pro odhady a kontrolu výsledku.
Kolmice a průsečík kolmic.
Slovní úlohy řešené jednou a dvěma počteními operacemi.
Opakování geometrických pojmů.
Kultura ducha a těla
Na základě svých hudebních schopností a dovedností využívá jednoduché popřípadě složitější nástroje k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní. hra na jednoduché rytmické a melodické nástroje