11.12.2017 - 22.12.2017, 4.r.

29 . 5 . 2020

Očekávaný výstup Učivo Další upřesnění
Český jazyk a literatura
Rozpoznáš manipulaci v reklamě. (rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě)

Určíš slovní druhy. Píšeš i/y v koncovkách podstatných jmen, určíš pád, číslo, rod a vzor. U sloves určíš osobu, číslo, čas a způsob. (určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu)

Rozlišíš komiks, bajku, poezii, příběh s dětským hrdinou a naučnou literaturu. (rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů)

Poznáš rým, verš a sloku. (při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
reklama a její účel
výběr ukázek, které výrazně ovlivňují rozhodování člověka

slovní druhy a jejich třídění
podstatná jména
(pád, číslo, rod, vzory rodu středního)
tvary slov

literární pojmy

vnímání podrobností ve sdělení a posuzování jejich významu v celku
posouzení úplnosti x neúplnosti daného slohového útvaru


Mediální výchova, kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě.

Osobnostní a sociální výchova, rozvoj schopností poznávání - cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.
Anglický jazyk
Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny školy, volného času a dalších osvojovaných témat. Prezentace sebe, své rodiny, přátel a spolužáků, volnočasových aktivit a dalších témat. Rodina, přivlastňovací zájmena, sloveso být. V konverzačních hodinách legenda o králi Artušovi a skotská legenda - čtení knihy.
Člověk a jeho svět
Orientuješ se v historii českého státu. (rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik)

Založíš jednoduchý pokus. (založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu)

Na příkladu ukážeš nemožnost realizace všech chtěných výdajů. (na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů)

Orientuje se v základních formách vlastnictví. (orientuje se v základních formách vlastnictví)

Používá peníze v běžných situacích. (používá peníze v běžných situacích)

Pracuješ s textem a obrázkem v textovém editoru.

Komunikuješ pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení.

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
vznik českého království

jednoduchý pokus - založení, stanovení postupu práce, výstupy

rozpočet – příjmy a výdaje domácnosti

vlastnictví - soukromé, veřejné, osobní

způsoby plateb
hotovostní a bezhotovostní forma peněz

základní ovládání programu
práce se souborem, otevření, zavření, uložení a tisk dokumentu
psaní a mazání textu

údržba emailové adresy na veřejném serveru
odesílání a příjem emailu bez přílohy

Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj, kreativita - tvůrčí využívání ICT

Výchova v myšlení v evropských a globálních souvislostech (jedno z možných témat výuky)
Dělíš se zbytkem. Sčítáš a odčítáš do milionu. Násobíš dvojciferným a trojciferným číslem. Dělíš jednociferným číslem. (provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel)

Graficky sčítáš a odčítáš úsečky, určíš obvod mnohoúhelníku. (sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
násobení jednociferného a dvojciferného čísla, dělení čísla dvojciferného jednociferným, dělení se zbytkem, násobení a dělení do 1000, písemné sčítání a odčítání do 1000

grafické sčítání a odčítání úseček sčítání částí lomené čáry obvod mnohoúhelníku
Kultura ducha a těla
Ovládáš různé pracovní postupy. (vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu)

Při tvoření se inspiruješ lidovými zvyky. (při tvořivých činnostech s různými materiály využívá prvky lidových tradic)

Rozlišuješ kvality tónů. (rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby)

Průběžně naplňované výstupy dle ročního plánu.
jednoduché pracovní činnosti a postupy

lidové zvyky, tradice, řemesla

kvalita tónů, tempo, dynamika hudby a jejich označování