Adresa: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 · IČ 47 60 97 37 · tel: +420 224 254 784 · e-mail: internet@londynska.cz · Zadání příspěvku


  

Na dnešní den nejsou naplánované žádné akce

Zobrazit plán na tento týden

Budoucí první třídy

Změna podoby zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 ZÁPIS PROBÍHÁ OD 4.4.2020 BEZ OSOBNÍCH NÁVŠTĚV Neposílejte přihlášky dříve!

Datum: 22.03   Autor příspěvku: Martin Ševčík  Budoucí první třídy   Přiložený soubor    Vymaž   Oprav   Vytiskni

Vážení rodiče,

zápis do prvních tříd Základní školy, Praha 2, Londýnská 34 (škola s českým vyučovacím jazykem) proběhne v termínu od 4. dubna 2020 (sobota) do 9. dubna 2020 (čtvrtek).
Zápis se uskuteční dle opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-12639/2020-1 ze dne 18. 3. 2020 pouze po formální stránce.
Jak tedy postupovat:
Shromáždění dokumentů:
- v příloze tohoto článku naleznete žádost o přijetí dítěte, tu si stáhněte, vyplňte a podepište
(Věnujte prosím pozornost vyplnění korespondenční adresy, kterou je nutno uvést v případě, pokud je odlišná od adresy žadatele (zákonného zástupce). Dále je nutné vyplnit ID soukromé datové schránky (nejedná se o email), pokud ji má zákonný zástupce jednající ve věci zápisu za své dítě zřízenu. Pokud vyplňujete formulář v ruce, prosíme o čitelnost údajů),
- najděte si rodný list dítěte,
- v případě, že bydliště dítěte je ve spádové oblasti školy a již vlastníte potvrzení o trvalém bydlišti, připravte si i toto potvrzení. Pokud toto potvrzení nemáte, NENÍ POTŘEBA TOTO POTVRZENÍ SHÁNĚT. Trvalé bydliště ověří škola ve spolupráci s Úřadem MČ Praha 2,
- u cizích státních příslušníků je třeba připojit pas či jiný doklad s uvedeným druhem pobytu v ČR,
- u dětí narozených po 1. 9. 2020 připravte doklady, viz níže.
Uvedení pohlaví, rodného čísla a zdravotní pojišťovny jsou údaje, které se neuvádějí v době zápisu. Ty jsou důležité následně pro přijaté děti, například pro sjednání pojištění na prázdninové soustředění.
Převedení dokumentů do elektronické podoby:
- všechny dokument naskenujte nebo vyfoťte. Při focení dejte prosím pozor na čitelnost dokumentů. Doporučujeme fotit na bílém podkladu, který je dostatečně osvícen (použití blesku je někdy problémem).
Co mám tedy poslat elektronicky:
- žádost o přijetí do prvního ročníku, rodný list, potvrzení o trvalém bydlišti pokud máte, cizinci potvrzení o druhu pobytu, u dětí narozených po 1. 9. 2020 doporučení akreditovaného poradenského pracoviště, resp. ošetřujícího lékaře.
Jak vše poslat:
- pokud máte datovou schránku jako fyzická osoba, tak do datové schránky školy:
bfnvasb
- pokud máte elektronický podpis, podepište žádost tímto podpisem a všechny dokumenty pošlete jako přílohy emailu na reditel@londynska.cz ,
- pokud nemáte výše uvedené možnosti, pošlete vše jako přílohu emailem na reditel@londynska.cz .
Použití služeb České pošty či jiného registrovaného poskytovatele poštovních služeb vzhledem k vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a omezení pohybu osob NEDOPORUČUJEME.
Následně Vám přijde datovou schránkou nebo emailem potvrzení přijetí žádosti a bude Vám zasláno číslo jednací, pod kterým je žádost evidována.
Žádosti o přijetí budeme postupně zpracovávat a nejpozději 20. 4. 2020 bychom chtěli zveřejnit seznam přijatých žáků. Následně proběhnou setkání přijatých žáků a jejich zákonných zástupců. Plánovány jsou na 5. 5. a 11. 6. 2020, bude upraveno dle vývoje situace v ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19.
Zákonní zástupci dětí, pokud potřebují, mohou i nyní využít konzultace s pracovníkem školního poradenského pracoviště (ŠPP), který jim poskytne informace o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných žáků a mimořádně nadaných žáků v rámci školního vzdělávacího programu. Zejména informace o systému podpůrných opatření. Emailové kontakty na pracovníky jsou uvedeny na našich webových stránkách. Pracovníci ŠPP jsou připraveni Vám poskytnout následně telefonické nebo videokonzultace.
Přijímání dětí, které dovrší 6 let věku v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020:
K žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se přikládá doporučující stanovisko akreditovaného poradenského zařízení.
Přijímání dětí, které dovrší 6 let věku v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021:
K žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání se přikládá doporučující stanovisko akreditovaného poradenského zařízení a odborného lékaře.
Kritéria přijetí:
Tato kritéria vychází z doporučujícího stanoviska Oddělení regionálního školství Odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP) jako odvolacího orgánu, které se opírá o stanovisko správního soudu. Pro školu jsou tato doporučení v rámci správního řízení závazná.
1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodu Základní školy, Praha 2, Londýnská 34 (spádová oblast, resp. spádová škola).
Školský obvod (uvedená čísla jsou čísla orientační, tzn. modrá tabulka):
Americká – lichá č. 17–43
Anglická – sudá č. 12–30
Bělehradská – lichá č. 59–95, sudá č. 74–130
Belgická – lichá č. 11–37, sudá č. 12–42
Bruselská
Jugoslávská – lichá č. 13–29, sudá č. 10–22
Londýnská – lichá č. 15–83, sudá č. 12–62
náměstí Míru č. 15–19
Rumunská – lichá č. 21–35, sudá č. 22–36
Uruguayská – lichá č. 1–9, sudá č. 2–10

Obecně závaznou vyhlášku o školských obvodech základních škol vydanou MHMP je možno nalézt na webové stránce http://skoly.praha-mesto.cz/Pro-verejnost/Skolske-obvody .

Naplnění tohoto kritéria bude kontrolováno na základě výpisu z evidence obyvatel, který je škole předáván MČ Praha 2, nebo na základě potvrzení vydaného MČ Praha 2, které předloží zákonný zástupce dítěte (dále jen zástupce). Toto potvrzení o trvalém bydlišti dítěte je nutné mít pro děti, které přicházejí po odkladu povinné školní docházky, u dětí, jejichž zákonní zástupci budou žádat o předčasný zápis, a u dětí, u nichž došlo ke změně trvalého bydliště po 1. 3. 2020.
Pokud počet přihlášených dětí splňující toto první kritérium překročí kapacitu prvního ročníku (48 dětí), dojde k losování jednacích čísel, pod kterými jsou jednotlivé žádosti o přijetí k základnímu vzdělání evidovány, předsedou Školské rady Základní školy, Praha 2, Londýnská 34. Dítě, jehož jednací číslo žádosti bude vylosováno, nebude přijato k základnímu vzdělávání na Základní škole, Praha 2, Londýnská 34 pro školní rok 2020/2021. Pokud tato situace nastane, dojde Městskou částí Praha 2 k určení náhradní spádové školy.

2. Dítě, jehož sourozenec se v Základní škole, Praha 2, Londýnská 34 již vzdělává (v době zápisu je žákem 1. - 8. ročníku).
Pokud nedojde k naplnění stanovené kapacity 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 dětmi, které splnily 1. kritérium, dojde k přijetí dětí splňujících 2. kritérium.
Naplnění tohoto kritéria bude kontrolováno porovnáním s údaji ve školní matrice vedené Základní školou, Praha 2, Londýnská 34.
V případě, že nebude možno přijmout všechny děti, které naplnily druhé kritérium, výběr bude do naplnění celkové kapacity prvního ročníku 48 dětí proveden losováním čísel jednacích, pod kterými jsou žádosti o přijetí evidovány. Dítě, jehož jednací číslo žádosti bude vylosováno, bude přijato k základnímu vzdělání na Základní škole, Praha 2, Londýnská 34. Losování provede předseda Školské rady Základní školy, Praha 2, Londýnská 34.

3. Ostatní děti.
Pokud nedojde k naplnění stanovené kapacity 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 dětmi, které splnily 1. a 2. kritérium, dojde k přijetí dětí splňujících 3. kritérium.
V případě, že nebude možno přijmout všechny děti, které naplnily třetí kritérium, výběr bude do naplnění kapacity celkové kapacity 48 dětí proveden losováním čísel jednacích, pod kterými jsou žádosti o přijetí evidovány. Dítě, jehož jednací číslo žádosti bude vylosováno, bude přijato k základnímu vzdělání na Základní škole, Praha 2, Londýnská 34.

V případě, že dojde k naplnění celkové kapacity prvního ročníku předcházejícím kritériem, není následné splnění dalších kritérií relevantní pro přijetí dítěte, tzn. nejprve rozhoduje naplnění prvního, následně druhého a nakonec třetího kritéria.Příklad:
1. kritérium naplní 35 dětí, které budou přijaty. Následně z druhého kritéria bude losováno 13 čísel jednacích žádostí a bude následně přijato 13 dětí a z 3. kritéria nebude přijato žádné dítě, které splnilo pouze toto kritérium.
O losováních bude proveden písemný záznam.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené žadatelem o přijetí – zákonným zástupcem dítěte do žádosti o přijetí v době zápisu do první třídy (4. 4. – 9. 4. 2020). K losování dojde ze všech dětí splňujících dané kritérium. Losování provede předseda školské rady (jedná se o zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků) za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou čísla, která byla přidělena účastníkovi řízení (dítěti) při zápisu.
Stanovení počtu přijímaných dětí:
Ředitel školy stanovil pro školní rok 2020/2021 kapacitu 1. ročníku na celkový počet 48 žáků.
Setkání budoucích prvňáčků:
Ve dnech 5. 5. 2020 a 11. 6. 2020 vždy od 16:00 hod. proběhnou setkání budoucích prvňáčků (přijatých žáků do prvního ročníku školního roku 2020/2021), jejichž cílem je individuální pomoc dětem v přípravě na vstup do školy. V tyto dny proběhnou i setkání s rodiči přijatých žáků a zároveň na tyto dny nabízíme možnost domluvy konzultací pro zákonné zástupce našich budoucích žáků. Termíny budou případně upraveny dle vývoje situace v ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19.

Žádost o odklad povinné školní docházky:
Zákonný zástupce dítěte je povinen předložit žádost o odklad povinné školní docházky řediteli školy v den zápisu, t.j. od 4. 4. 2020 do 9. 4. 2020. K žádosti se přikládá doporučující stanovisko akreditovaného poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení a ošetřujícího odborného lékaře, či klinického psychologa. V případě dotazů kontaktujte paní Martinu Novotnou na emailu novotna@londynska.cz. Žádosti o odklad se podávají stejným způsobem jako žádost o přijetí. Postup je popsán výše „Jak vše poslat“.
Poučení:
Upozorňujeme, že účastníkem řízení je pouze dítě, které má nárok na vzdělání. Rodič vystupuje pouze jako zástupce dítěte.
Účastníci řízení o přijetí k základnímu vzdělání a jejich zástupci mají dle § 38, odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů právo nahlížet do spisu. Toto právo bude umožněno naplnit po předchozí dohodě termínu v ředitelně školy.
Účastníci řízení o přijetí k základnímu vzdělání a jejich zástupci mají dle § 36, odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů právo vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním vlastního rozhodnutí. Této možnosti mohou účastníci řízení nebo jejich zástupci využít dne 15. 4. 2020 a 16. 4. 2020 v době od 8:00 do 10:00 v ředitelně školy po předchozí dohodě.
Jenom chceme upozornit, že ve spisech logicky budou pouze materiály, které nám zašlete přes datovou schránku nebo emailem.
Vedení ZŠ Londýnská

Nejnovější zprávy

Čtení pro druháčky - úterý

Datum: 07.04   Autor příspěvku: Veronika Reichová   Třída: 2.r.   Přiložený soubor   )

Milí druháčci, dnes se podíváme, jak se kniha stala spisovatelkou. Užijte si krásné Velikonoce. Verča a Magda

 

Španělský jazyk 7. ročník - skupina Radka Rukavičky

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Radek Rukavička   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, pokračujeme i nadále v pracovních listech a v týmovém vyučování online s paní učitelkou Míšou Jančovou. Oba vám přejeme hezké Velikonoce.

 

Španělský jazyk 9.ročník

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Radek Rukavička   Třída: 9.r.  )

Milí deváťáci, v classroomu najdete nový úkol se všemi instrukcemi. Zapojte tvořivost a věřím, že si jeho realizaci užijete, jako já pak výsledek. Hezké Velikonoce. Radek Rukavička.

 

Španělský jazyk 8.B

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Radek Rukavička   Třída: 8.B  )

Milí osmáci, v classroomu najdete nový online úkol se všemi instrukcemi. Přeji vám krásné Velikonoce a opatrujte se! Váš Radek Rukavička.

 

Anglický jazyk, 4. ročník - skupina Radka Rukavičky

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Radek Rukavička   Třída: 4.r.   Přiložený soubor   )

Milí čtvrťáci, v příloze najdete další online úkol se všemi instrukcemi. Přeji vám krásné Velikonoce a opatrujte se. Váš Radek Rukavička.

 

AJ - skupina M. Kyznarové - úkol č. 4 výsledky

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová   Třída: 4.r.   Přiložený soubor Výsledky 4. úkolu   )

Milí čtvrťáci, zde jsou slíbené výsledku úkolu č. 4 pro ty z Vás, kteří ho už vypracovali. Pečlivě si vše zítra zkontrolujte. Hezký večer! Magdaléna K.

 

úkoly aj mi

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Jaroslava Mikešová   Přiložený soubor   )

Milí čtvrťáci, V přiloženém souboru posílám další úkoly, tentokrát na dva týdny. Ty co zapomněli odevzdat předešlý, žádám o nápravu. Termín odevzdání je pátek 17. dubna.

 

Plán činnosti od 6.4.2020 do 24.4.2020 pro 8.r.

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Eliška Polívková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 6.4.2020 do 24.4.2020

 

Plán výuky pro 3. ročník od 6.4. do 24.4.2020

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Tereza Vrbická   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

Milí rodiče, v příloze najdete plán na další období. TV

 

AJ - konverzace 4. roč.

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Věra Rokosová   Třída: 4.r.  )

Milí čtvrťáci, přeji Vám krásné Velikonoce, hodně zdraví a brzký návrat do školy. Připojuji velikonoční písničky, které si můžete doma zazpívat. https://www.youtube.com/watch?v=-oIphWmyC1A https://www.youtube.com/watch?v=qvd78BKFOf0

 

ICT 5.roč. - dodělávání chybějících úkolů

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Tereza Číhalová   Třída: 5.r.  )

Milí páťáci, moc děkuji těm, kteří poslali úkol č.3 - komiks na zadané téma. Dali jste si na nich záležet a moc se Vám povedly! Na tyto dva týdny (6.-17.4) žádný povinný úkol nedostáváte, ALE zkuste si ještě zpracovat nějaký komiks a využít co nejvíce možností, které grafický editor nabízí. Kdo bude chtít, může mi svou tvorbu poslat. TI, KTERÝM CHYBÍ JAKÝKOLIV ÚKOL DO TÉTO DOBY, PRÁCI MAJ  ... pokračování článku

 

AJ - skup. JMüllerové - Úkol 6.4.-20.4.

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Třída: 5.r.  )

Milí páťáci, protože nás čekají Velikonoce a pár dní volna, budete mít za úkol tématické procvičování, které jsem vám poslala mailem. Všechny z vás, kteří mi dluží nějaký úkol prosím, aby volna využili a poslali mi na co zapomněli. Mějte se pěkně, užijte si dobrůtku a sváteční náladu Jana Müllerová Úkol - v příloze mailu najdete pracovní list, ve kterém budete vybarvovat podle instrukcí v t  ... pokračování článku

 

AJ - 4. roč. - skupina Ro

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Věra Rokosová   Třída: 4.r.   Přiložený soubor   )

Milí čtvrťáci, posílám Vám úkol č. 5, který je až do 17. 4. Opakujte si slovní zásobu z učebnice 3. lekce, slovesa být a mít. Ti z Vás, kteří se dosud nezaregistrovali na Projectonlinepractice.com, tak to rychle napraví. V přiloženém souboru najdete 5 velikonočních pracovních listů a poslechy z internetu. Krásné Velikonoce Vám přeje Věra R.

 

3. ročník Prvouka- DOBROVOLNÝ ŮKOL

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Jitka Roháčková   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

Milí třeťáčci, i tento týden posílám dobrovolný úkol. Na konci je jako obvykle odměna za snahu :-) Přeji vám radost z práce a užijte si volno. Jitka

 

Výtvarná výchova 3. ročník - práce na tento týden (dobrovolné)

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Jitka Roháčková   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

Milí třeťáčci, posílám vám práci na tento týden a doufám, že si ji užijete :-) Přeji všem krásné Velikonoce a hlavně klid a pohodu. Jitka

 

AJ - skupina M. Kyznarové - úkol č. 5

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor úkol č. 5  )

Milí páťáci, v příloze máte zadání na následující dva týdny. Ještě připomínám zítřejší online setkání od 11:30, buďte připraveni včas ;) Magdaléna K.

 

2. povinný pracovní list pro 3. ročník - matematika 6.4.2020

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Kateřina Novotná   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

Milí třeťáci, zde je druhý a poslední povinný pracovní list z matematiky pro tento týden. Vypracujte ho samostatně a nafocený nebo naskenovaný ho pošlete svým třídním učitelkám do 14.4. Hodně zdaru! Paní učitelky 3. tříd

 

1. povinný pracovní list pro 3. ročník - český jazyk 6.4.2020

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Kateřina Novotná   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

Milí třeťáci, zde je první povinný pracovní list z českého jazyka. Vypracujte ho samostatně a nafocený nebo naskenovaný ho pošlete svým třídním učitelkám do 14.4. Hodně zdaru! Paní učitelky 3. tříd

 

Čtení pro druháčky - pondělí

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Veronika Reichová   Třída: 2.r.   Přiložený soubor   )

Ahoj druháčci, je tu začátek nového týdne a s ním i naše pravidelné čtení s porozuměním. Dnes se dozvíte, jak je možné, aby blecha vykradla banku. Hezký den. Veronika

 

AJ - skupina M. Kyznarové - úkol č. 5

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová   Třída: 4.r.   Přiložený soubor úkol č. 5  )

Milí čtvrťáci, jelikož nás čeká Velikonoční volno, na tento úkol máte dva týdny. Termín odevzdání je až 17.4. V přiloženém souboru najdete celé zadání. Tentokrát dost z Vás ještě neodevzdalo úkoly z minulého týdne - prosím, napravte to do dnešního večera, pak Vám dám na web školy výsledky. Přeji Vám krásné Velikonoční dny a buďte zdraví! Magdaléna K.

 

Dobrovolný hudební úkol pro třeťáčky

Datum: 06.04   Autor příspěvku: Magdaléna Moudrá   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

Milí třeťáčci, v příloze najdete dobrovolný domácí úkol na hudební výchovu. Přeji krásné Velikonoce :) Majda Moudrá

 

Zadání domácí práce 6. 4. - 17. 4. pro 5. ročník

Datum: 05.04   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 5.r.  )

Milí páťáci, chtěli bychom poděkovat všem, kteří zvládli splnit všechny úkoly a poslali dohodnuté materiály. Děkujeme také všem, kteří komunikují, když se jim něco nedaří nebo si nevědí rady! Na úkoly, které dnes posíláme, máte tentokrát 14 dní, ačkoliv množstvím jde o práci na týden. Protáhli jsme Vám trošku prázdniny - od 8.4. do 15.4. máte „volno“. Tedy ti z Vás, kteří máte splněny všechny d  ... pokračování článku

 

AJ - skupina J. Melicharové - Task 4

Datum: 05.04   Autor příspěvku: Jana Melicharová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Dear fifths! V příloze i emailu máte 4. úkol, na který máte díky celému týdnu prázdnin 2 týdny. Těším se na vás v úterý ve 12 v MEETu. HAVE A NICE EASTER AND ENJOY A WHOLE WEEK HOLIDAY! GIRLS, LET YOUR EASTER EGGS BE THE MOST BEAUTIFUL OF ALL! AND GUYS, DON´T WHIP THE GIRLS TOO MUCH! Yours Jana

 

AJ - sk. pí uč. Hovorkové (6.-16.4.)

Datum: 04.04   Autor příspěvku: Karolína Hovorková   Třída: 4.r.   Přiložený soubor Easter worksheet  Fotogalerie  )

Dobrý den, milí studenti, ráda bych Vám touto cestou popřála krásné Velikonoce. Jelikož nás v následujících dvou týdnech čeká několik dnů volna, toto velikonoční zadání obsahuje práci pouze na týden a máte na něj čas až do 16.4. Kvůli tomuto volnu nám také odpadne čtvrteční hodina (9.4.), jak jsme si už říkali na posledním Meetu. Vypracujte si, prosím, přiložený pracovní list. A vytvořte pos  ... pokračování článku

 

Čtrnáctidenní plán 5 .ročníku od 6. 4. 2020

Datum: 04.04   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

V příloze naleznete plán 5. ročníku do 24. 4.

 

Jak se nám daří domácí výuka? Pečeme chleba, šijeme roušky a těšíme se na video setkání

Datum: 04.04   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 3.B  Fotogalerie  )

Milá III.B, přidala jsem další fotky a videa, abychom aspoň díky naší fotogalerii byli spolu. Chcete-li se společně setkávat online, založte si svůj školní email a přijměte moje pozvání na dvě video setkání. Moooc se na vás těším! Držte palce, ať nás technika (wifi, apod.) nezradí a my si popovídáme online. Přeji klidný víkend a pevné zdraví! Paní učitelka Kája

 

AJ - sk. pí uč. Hovorkové

Datum: 03.04   Autor příspěvku: Karolína Hovorková   Třída: 5.r.  )

Dobrý den, milí studenti, v následujících dvou týdnech nás čeká pár dnů volna, proto do 16.4. dostanete pouze zadání na jeden týden a s velikonoční tematikou. Využijte více volného času k dokončení a zaslání úkolů, které někteří z Vás ještě nezaslali a hlavně si užijte svátky, jak jen to jde. :) Zadání na následující dva týdny naleznete ve svých školních mailech. Hezký víkend, Hv

 

Plán výuky pro 4. ročník

Datum: 03.04   Autor příspěvku: Petra Uhlířová   Třída: 4.r.   Přiložený soubor   )

 

AJ - skupina paní uč. Jasanové - úkoly na týden 6.4. - 17.4.

Datum: 03.04   Autor příspěvku: Zuzana Jasanová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Páťáci, v příloze jsou úkoly na další dva týdny. Správné odpovědi zveřejním ve čtvrtek 16.4. Nezapomeňte se v úterý připojit na meet. Pomůžu vám s registrací na project online a vysvětlím úkoly, kterým nebudete rozumět. Mějte krásný víkend, zj

 

AJ - skup. JMüllerové - Výsledky k úkolů č. 30.3.-3.4.

Datum: 03.04   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Milí páťáci, v příloze najdete správné řešení k domácímu úkolu. Mějte se krásně JM

 

Čtení pro druháčky - pátek

Datum: 03.04   Autor příspěvku: Veronika Reichová   Třída: 2.r.   Přiložený soubor   )

Milí druháčci, je tu pátek a s ním i poslední čtenářský list v tomto týdnu. Příběh vypráví o žížale Božence, která se rozhodla šít roušky. Užijte si krásný víkend. Verča

 

AJ - skupina paní uč. Jasanové 30.3.-3.4. SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

Datum: 02.04   Autor příspěvku: Zuzana Jasanová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Dobrý den páťáci, v příloze najdete správné odpovědi ke cvičením z pracovního sešitu a učebnice, abyste si je mohli dnes čí zítra překontrolovat. Nezapomeňte mi všichni poslat své texty, pošlu vám je zpět zkontrolované. Mějte se krásně! zj

 

Čtení pro druháčky - čtvrtek

Datum: 02.04   Autor příspěvku: Veronika Reichová   Třída: 2.r.   Přiložený soubor   )

Milí druhčci, dnes se společně podíváme do vesmíru. Další čtecí list je tu. :) Verča

 

AJ - skupina J. Melicharové - Task 3 Answer Key

Datum: 01.04   Autor příspěvku: Jana Melicharová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

My dear fifths, here you are! The Answer Key for Task 3 is attached. Zahrajte si zase na učitele, svou práci si podle klíče PEČLIVĚ zkontrolujte, chyby (pokud nějaké najdete) si barevně označte a pak opravte do sešitu, jak jsme si ukázali v MEEtu. Do pátku 3.4. mi posílejte ofocené stránky sešitu s opravou a také text o sobě (ti, kteří ho ještě neposlali). Přes víkend pak nezapomeňte odpočívat!   ... pokračování článku

 

Čtení pro druháčky - středa

Datum: 01.04   Autor příspěvku: Veronika Reichová   Třída: 2.r.   Přiložený soubor   )

Dobré ráno druháčci, i dnes je tu pro vás čtení. Tentokrát se podíváme na veverku, která se chtěla naučit létat. Krásný den. Verča

 

Čtení pro druháčky - úterý

Datum: 31.03   Autor příspěvku: Veronika Reichová   Třída: 2.r.   Přiložený soubor   )

Ahoj druháčci, dnes tu máte akční čtení - v hlavní roli jsou tajní agenti - morčata. Užijte si čtení a mějte se krásně. Verča

 

aj-mi, úkoly

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Jaroslava Mikešová   Třída: 3.r.  )

Milí třeťáci. Úkoly na tento týden mají vaše rodiče v mailu. Věřím, že vám půjdou lehce. Jarka Mikešová

 

úkoly aj mi

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Jaroslava Mikešová   Třída: 4.r.   Přiložený soubor   )

Milí čtvrťáci,posílám další úkoly. Doufám, že vám půjdou lehce a těším se na čtvrteční video setkání. J.Mikešová

 

AJ - skup. JMüllerové

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, nové úkoly najdete v google classroom. Jana Müllerová

 

AJ - skup. JMüllerové Úkol 30.3. - 6.4.

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Milí páťáci, v příloze najdete úkoly na tento týden. Nezapomeňte, že zítra máme videohovor. Už se na Vás těším JM

 

English Home Study - task n. 3

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová   Třída: 3.r.  )

Milí třeťáci, úkoly na tento týden mají opět rodiče v mailu, kdyby byl někdo, komu nic nepřišlo, napište prosím na kyznarova@londynska.cz Krásný den! MK

 

3. ročník Prvouka- DOBROVOLNÝ ŮKOL

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Jitka Roháčková   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

Milí třeťáčci, s novým týdnem posílám další úkol pro zábavu. Na jeho konci je jako obvykle odměna. Mnoho zdaru. Jitka

 

Výtvarná výchova 3, ročník - práce na tento týden (dobrovolné)

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Jitka Roháčková   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

Milí třeťáčci, moc vás všechny zdravím a posílám zadání tohoto týdne. Blíží se Velikonoce a tak jsem vám poslala i několik tipů na zdobení velikonočních vajíček. Mnoho radosti z práce a pohodový týden. Jitka

 

Anglický jazyk, 4. ročník - skupina Radka Rukavičky

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Radek Rukavička   Třída: 4.r.   Přiložený soubor   )

Milí čtvrťáci, v příloze najdete úkol a instrukce z anglického jazyka na tento týden. Mějte se moc hezky a opatrujte se. Váš Radek Rukavička.

 

Anglický jazyk, 3. ročník - skupina Radka Rukavičky

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Radek Rukavička   Třída: 3.r.  )

Milí třeťáci, dnes jsem vám mailem zaslal úkoly z anglického jazyka. Přeji vám krásný den a opatrujte se! Už se na vás těším:)Váš Radek.

 

3. pracovní list pro naše třeťáčky - matematika 30.3. 2020

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

Milí třeťáčci, zde je třetí a tento týden poslední povinný DÚ, na který se moc těšíme! Pracujte pečlivě, kontrolujte si výsledky a pište čitelně slova i číslice. Rády vám všem s čímkoli pomůžeme. S pozdravem vaše paní učitelky Katka, Líba, Kája a Tereza

 

2. pracovní list pro naše třeťáčky - český jazyk 30.3. 2020

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

Milí třeťáčci, zde je druhý povinný DÚ, který si vytiskněte a po samostatném vypracování jej vyfotíte a pošlete svojí paní učitelce na email. Hodně zdaru! Paní učitelky 3. tříd

 

1. pracovní list pro naše třeťáčky - čtení s porozuměním 30.3. 2020

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

Milí žáci 3.ročníku, dnes se na webu objeví postupně tři povinné pracovní listy. Pečlivě a samostatně je vypracujte, tzn. bez dopomoci dospělého. Naskenujte nebo nafoťte hotovou a podepsanou práci a pošlete nám ji do 5.4. 2020. Ostatní práce v sešitech a učebnici nám tento týden nemusíte posílat. Zadání úkolů z hudební a výtvarné výchovy není povinné. Přejeme pohodovou domácí výuku! Paní učitelky  ... pokračování článku

 

AJ - 4. roč. - skupina Ro

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Věra Rokosová   Třída: 4.r.   Přiložený soubor   )

Milí čtvrťáci, zde najdete úkol č. 4. Udělejte si přiložený pracovní list. Učebnice str. 30 - komiks. Poslechová cvičení najdete na: Project home study: page 30, Exercise 1a, page 31, Exercise 3a.https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs. Pracovní sešit str. 24 cv.1, 3, 4. Projectonline  ... pokračování článku

 

Písnička na následující týden

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Magdaléna Moudrá   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

Milí třeťáčci, na následující týden máte za úkol naučit se písničku V moři je místa dost. Odkaz a text najdete v příloze. Pro kytaristy jsou tam i akordové značky. Přeji vám krásný týden! Majda Moudrá

 

ICT 5.roč. - úkol č.3 (komiks na zadané téma)

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Tereza Číhalová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Milí páťáci, v příloze naleznete informace a požadavky k úkolu č.3. Ten samý dokument máte i v emailu + vypracovaný úkol č.1 (prac. list na bezpečnost) se správnými odpověďmi. Může se Vám hodit. Hezký den! TČ

 

AJ - konverzace 4. roč.

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Věra Rokosová   Třída: 4.r.  )

Milí čtvrťáci, pokud jste již dokončili plakát o Austrálii, podívejte se na videa na You Tube o zajímavých místech Austrálie a zvířatech, která tam žijí. https://www.youtube.com/watch?v=PdVLk_dPmtc https://www.youtube.com/watch?v=VRA2v7GSaOw&t=4s https://www.youtube.com/watch?v=TkCq54_ho-A Přeji krásné dny! Věra Rokosová

 

Čtení pro druháčky - pondělí

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Veronika Reichová   Třída: 2.r.   Přiložený soubor   )

Milí druháčci, je tu pondělí a s ním i naše čtení :) Užijte si pondělí. Verča a Magda

 

AJ - skupina M. Kyznarové - úkol č. 4

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor úkol č. 4  )

Milí páťáci, v příloze je zadání úkolů na tento týden. Připomínám ještě i tady zítřejší online hodinu od 11:30. V příloze máte všechny instrukce. Krásný týden a ať se Vám daří! MK a MM

 

AJ - skupina M. Kyznarové - úkol č. 3 výsledky

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor Výsledky 3. úkolu   )

Milí páťáci, v příloze máte výsledky k úkolu z minulého týdne. Vše si pečlivě zkontrolujte a opravte. MK

 

AJ - skupina M. Kyznarové - úkol č. 4

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová   Třída: 4.r.   Přiložený soubor úkol č. 4  )

Milí čtvrťáci, zde máte úkoly na tento týden. Nejprve si vždy pečlivě přečtěte zadání, kdybyste něčemu nerozuměli, tak volejte. Krásný týden! MK

 

AJ - skup. JMüllerové - Výsledky k úkolů č. 23-30.3.

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, v příloze najdete správné řešení úkolů z minulého týdne. JM

 

AJ - skupina M. Kyznarové - úkol č. 3 výsledky

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová   Třída: 4.r.   Přiložený soubor Výsledky 3. úkolu   )

Milí čtvrťáci, v příloze máte výsledky úkolu z minulého týdne. Výsledky jsou pro ty, kteří je ještě nedostali mailem. Hezký den. MK

 

Domácí výuka od 30.3. - informace pro páťáky

Datum: 30.03   Autor příspěvku: Eva Varhulíková   Třída: 5.r.  )

Milí páťáci, je tu opět pondělí a s ním další zadání domácí práce, tentokrát do pátku 3. 4. Veškeré prac. listy a odkazy máte na svých mailech i na mailech rodičů. Platí stále, že kdybyste cokoliv nezvládali, nebo naopak jste měli práce málo, stačí se ozvat a domluvit se na individuálním řešení. Úkoly z Aj a ICT jsou na webu, popřípadě Vás také učitelé kontaktují pomocí mailu. Každý den si ted  ... pokračování článku

 

AJ - skupina J. Melicharové - Task 3

Datum: 29.03   Autor příspěvku: Jana Melicharová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

My dear fifths! V přiloženém souboru najdete zadání práce na tento týden. Zároveň ho najdete také ve svých emailech. Ve středu 1.4. vám pošlu klíč, abyste si mohli cvičení sami zkontrolovat. Ale už v úterý 31.1. ve 12.00 se na vás těším v MEETu. :)) JM

 

Anglický jazyk, 6. ročník - skupina Radka Rukavičky

Datum: 29.03   Autor příspěvku: Radek Rukavička   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, v classroomu máte nový úkol a potřebné instrukce. Mějte se moc hezky a opatrujte se!

 

Španělský jazyk 7. ročník - skupina Radka Rukavičky

Datum: 29.03   Autor příspěvku: Radek Rukavička   Třída: 7.r.  )

Milí sedmáci, nezapomeňte na další část úkolu, o kterém jsme hovořili na "meetu". S paní učitelkou Jančovou se na vás zase těšíme v pátek:) Mějte se moc hezky a opatrujte se!

 

Španělský jazyk 9.ročník

Datum: 29.03   Autor příspěvku: Radek Rukavička   Třída: 9.r.  )

Milí deváťáci, v classroomu máte další úkol. Moc vás zdravím, mějte se krásně a opatrujte se:)

 

Španělský jazyk 8.B

Datum: 29.03   Autor příspěvku: Radek Rukavička   Třída: 8.B  )

Milí osmáci, v classroomu máte další úkol. Moc vás zdravím, mějte se krásně a opatrujte se:)

 

aJ - sk. pí uč. Hovorkové

Datum: 29.03   Autor příspěvku: Karolína Hovorková   Třída: 8.r.  )

Dobrý den, milí studenti! Úkoly na další týden naleznete jako obvykle v classroomu :) Děkuji, Hv

 

AJ - sk. pí uč. Hovorkové

Datum: 29.03   Autor příspěvku: Karolína Hovorková   Třída: 7.r.  )

Dobrý den, milí studenti! Úkoly na další týden naleznete jako obvykle v classroomu :) Děkuji, Hv

 

Aj - sk. pí uč. Hovorkové

Datum: 29.03   Autor příspěvku: Karolína Hovorková   Třída: 6.r.  )

Dobrý den, milí studenti! Úkoly na další týden naleznete jako obvykle v classroomu :) Děkuji, Hv

 

AJ - sk. pí uč. Hovorkové - úkol 30.3.-1.4.

Datum: 27.03   Autor příspěvku: Karolína Hovorková   Třída: 5.r.  Fotogalerie  )

Dobrý den, milí studenti, připomínám, že náš první Meet proběhne v úterý v 11:30 (můžete si připravit otázky, pokud zatím bylo něco, čemu jste v aj nerozuměli + budeme se přihlašovat do online verze naší nové učebnice - kdo by se chtěl již připojit, postup nalezne na kartičce vlepené v pracovníku, kód třídy: C-914-302-0439 - pokud se Vám to nepovede, nic se neděje, připojíme se na Meetu) a zde  ... pokračování článku

 

AJ sk. pí uč. Hovorkové 30.3.-2.4.

Datum: 27.03   Autor příspěvku: Karolína Hovorková   Třída: 4.r.  Fotogalerie  )

Milí studenti, připomínám, že ve čt v 10:00 nás čeká další Meet, kde si můžeme připomenout, jak se připojit k online verzi učebnici, pokud by se vám to do té doby nepodařilo (ještě tam nejste přihlášeni všichni - návod je na kartičce v pracovníku + v mailu ode mě) a zde jsou úkoly na další týden: 1) zopakujte si prosím látku has got/have got, např. pomocí dalšího interaktivního videa: https://e  ... pokračování článku

 

Informace od 30. 3. 2020

Datum: 27.03   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Přiložený soubor   )

Dobrý den všichni z Londýnské, v příloze najdete organizační poznámky k týdnu od 30. 3. 2020. Všechny moc zdravím a držte se. Závěrem chci popřát svým kolegům vše nejlepší k zítřejšímu Dni učitelů 28. 3., tentokrát s oceněním za své nasazení v aktuální situaci, které mnozí rodiče moc oceňují. Martin Ševčík

 

AJ - skupina paní uč. Jasanové 30.3.-3.4.

Datum: 27.03   Autor příspěvku: Zuzana Jasanová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Páťáci, v příloze najdete seznam úkolů na příští týden (tj. od pondělka 30.3.). Správné odpovědi, podle kterých si to můžete zkontrolovat, Vám opět zveřejním v úterý. Do mailu mi pošlete pouze vlastnoručně psaný text. Ostatní úkoly mi můžete poslat POUZE pokud chcete zkontrolovat, zda je máte dobře. VIDEOMEETING - v úterý 11:30 - v úterý se na chvíli (cca 30 minut) setkáme na videomeetingu,  ... pokračování článku

 

Čtení pro druháčky - pátek

Datum: 27.03   Autor příspěvku: Veronika Reichová   Třída: 2.r.   Přiložený soubor   )

Milí druháčci, poslední pracovní list na čtení v tomto týdnu je tady! :) Užijte si krásný víkend. Verča a Magda

 

CVIČENÍ V KARANTÉNĚ č.2 - Vítek a Maky

Datum: 26.03   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 3.r.  Fotogalerie  )

Milí sportovci, Vítek a Markétka Šebelovi pro vás připravili další sportovní video. Najdete ho v naší fotogalerii. Tak neváhejte a zacvičte si! Já jsem to právě udělala. Kája Bartusková

 

4. ročník Meet Kyznarová - vstup

Datum: 26.03   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová   Třída: 4.r.  )

Milí čtvrťáci, zde je ještě jednou odkaz na Meet, kde se máme nyní potkat meet.google.com/qos-szyk-gsm MK

 

Pracovní list pro 3. ročník - český jazyk 26.3.2020

Datum: 26.03   Autor příspěvku: Kateřina Novotná   Třída: 3.A   Přiložený soubor   )

Milí třeťáci, v příloze najdete další pracovní list z českého jazyka. Hodně zdaru! Paní učitelky Katka, Líba, Kája a Tereza

 

Pracovní list pro 3. ročník - matematika 26.3.2020

Datum: 26.03   Autor příspěvku: Tereza Vrbická   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

Milí třeťáčci, v příloze je další pracovní list z matematiky. Přejeme hezké počítání! Paní učitelky 3. tříd

 

Pracovní list pro naše třeťáčky - čtení s porozuměním 26.3. 2020

Datum: 26.03   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

Milí třeťáčci, v příloze najdete další pracovní list na procvičení vašich čtenářských dovedností. Text čtěte plynule a nahlas. Pečlivě plňte zadané úkoly. Pište čitelně, psacím písmem. Kontrolujte si čárky, háčky, aby bylo vše napsané v pořádku. Přejeme hodně sil! Paní učitelky 3. tříd

 

Další písnička pro třeťáčky

Datum: 26.03   Autor příspěvku: Magdaléna Moudrá   Třída: 3.r.   Přiložený soubor   )

Milí třeťáčci, posílám vám další písničku, kterou se naučíte do příštího týdne. Kdo hrajete na hudební nástroj, můžete si jí podle not i zahrát. https://www.youtube.com/watch?v=Zd1_-GHT-zQ&t=122s Krásné zpívání a hezký zbytek týdne :) Majda Moudrá

 

AJ - skup. JMüllerové - Výsledky k úkolů č. 3

Datum: 26.03   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Milí páťáci, v příloze najdete správné řešení k úkolu za tento týden. Mějte se fajn Jana Müllerová

 

Čtení pro druháčky - čtvrtek

Datum: 26.03   Autor příspěvku: Veronika Reichová   Třída: 2.r.   Přiložený soubor   )

Milí druháčci, čtvrteční pracovní list na čtení je zde :) Verča a Magda

 

Fyzikální soutěž VÝFUK

Datum: 25.03   Autor příspěvku: Jana Vavřinová   Třída: 6.r.  )

Milí šesťáci, Matematicko fyzikální fakulta Univerzity Karlovy pro Vás připravila speciální kolo fyzikální soutěže Výfuk. Kdyby jste měli zájem zasoutěžit si, tak si klikněte na tento odkaz, zaregistrujte se a pusťte se do vypracování otázek, úkolů a pokusů. Štěstí přeje odvážným :)

 

plán pro žáky 2.ročníku: 23.3. - 3. 4. 2020

Datum: 25.03   Autor příspěvku: Magdalena Lempochnerová   Třída: 2.r.   Přiložený soubor   )

 

Další písnička pro KYTARISTY a stupnice C dur

Datum: 25.03   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Přiložený soubor   Fotogalerie  )

Milí kytaristé, dnes jsem pro vás připravila písničku "Jede, jede poštovský panáček", kterou si můžete vybrnkat na třech melodických strunách e,h,g. Další dobrovolný úkol pro vás je stupnice C dur. Nejprve si pomocí aplikace GUITAR TUNA (která je zdarma ke stažení) nalaďte kytaru, a poté se pusťte do tréninku. Paní učitelka Kája

 

Šijeme roušky a na "Umíme to" zjišťujeme, že to umíme!

Datum: 25.03   Autor příspěvku: Karla Bartusková   Třída: 3.B  Fotogalerie  )

Šikulkové ze III.B, moc děkuji za všechny příspěvky do naší březnové fotogalerie. Jsem na vás moc pyšná a oceňuji i vaše skvělé rodiče za to, s jakým nasazením se o vás starají. Moc si toho vážím. Kontakty na mě máte, tak je využijte. Budu ráda. Opatrujte se! Paní učitelka Kája

 

Plán činnosti od 23.3.2020 do 3.4.2020 pro 9.r.

Datum: 25.03   Autor příspěvku: Martin Ševčík   Třída: 9.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 23.3.2020 do 3.4.2020

 

Předložky pro druháčky

Datum: 25.03   Autor příspěvku: Veronika Reichová   Třída: 2.r.   Přiložený soubor   )

Druháčci, zde máte pracovní list na procvičení předložek. Jste moc šikovní! Těšíme se na vás. Verča a Magda

 

Čtení pro druháčky - středa

Datum: 25.03   Autor příspěvku: Veronika Reichová   Třída: 2.r.   Přiložený soubor   )

Milí druháčci, dnes je tu opět připravené čtení. :) Verča

 

procvičování matematiky

Datum: 24.03   Autor příspěvku: Magdalena Lempochnerová   Třída: 2.r.  )

Milí druháčci, naši matematiku můžete procvičovat i na https://www.skolasnadhledem.cz/, kde zadáte procvičovací kód, který je na každé stránce v našem pracovním sešitě.

 

AJ - skupina paní uč. Jasanové - úkoly 23.3. - 27.3. ŘEŠENÍ

Datum: 24.03   Autor příspěvku: Zuzana Jasanová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Páťáci, v příloze najdete dokument se správným řešením úkolů. Zkontrolujte si prosím své odpovědi a opravte. Nezapomeňte mi odeslat domácí úkol - odpovědi k videu.

 

AJ - skup. JMüllerové

Datum: 24.03   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor   )

Milí šesťáci, v příloze najdete pokyny k tomuto týdnu. Nezapomeňte, že spolu máme ve čtvrtek také videohovor. JM

 

Čtení pro druháčky - úterý

Datum: 24.03   Autor příspěvku: Veronika Reichová   Třída: 2.r.   Přiložený soubor   )

Milí druháčci, čtení na úterý je zde. Hodně sil! Verča

 

Plán činnosti od 23.3.2020 do 3.4.2020 pro 8.r.

Datum: 24.03   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 23.3.2020 do 3.4.2020

 

Plán činnosti od 23.3.2020 do 3.4.2020 pro 6.r.

Datum: 23.03   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová   Třída: 6.r.   Přiložený soubor Plán ke stažení  )

V přiloženém souboru najdete plán činnosti na období od 23.3.2020 do 3.4.2020

 

AJ - skupina M. Kyznarové - úkol č. 3

Datum: 23.03   Autor příspěvku: Magdaléna Kyznarová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor úkol č. 3  )

Milí páťáci, v příloze jsou úkoly na tento týden, můžete na nich pracovat do pátku 27.3. dopoledne. Ať se Vám daří přejí Majda Kyznarová a Majda Moudrá

 

5.roč. ICT - úkol č.2

Datum: 23.03   Autor příspěvku: Tereza Číhalová   Třída: 5.r.  )

Páťáci, dnes Vám do emailu přišel úkol č.2 na tento týden. Naleznete tam 2 dokumenty. 1. informace o tom, jak se tvoří komiks (otevřete si jej v Google dokumentech, doplňte odpovědi na otázky a pozorně si přečtěte zbytek informací). 2. instrukce k úkolu č.2 - tvorba vlastního komiksu. Ve druhém dokumentu i v emailu samotném máte vložený odkaz na stránku, na které budete komiks tvořit. Je   ... pokračování článku

 

AJ - skup. JMüllerové

Datum: 23.03   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Milí páťáci, v příloze najdete zadání úkolů pro tento týden. Výsledky vám pošlu ve středu. Mějte se hezky Jana Müllerová

 

AJ - skup. JMüllerové - Výsledky k úkolům 16.-23.3.

Datum: 23.03   Autor příspěvku: Jana Müllerová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Milí páťáci, v příloze najdete výsledky k úkolu z učebnice a pracovního sešitu z minulého týdne. Věřím ale, že to pro vás bylo snadné. :) Jana Müll.

 

Group of ME - Distant Studies Homework no. 3

Datum: 23.03   Autor příspěvku: Jana Melicharová   Třída: 8.r.  )

My dear eighths, there is a new task for you in our Classroom. :) JM

 

AJ - skupina J. Melicharové - Task 2 Answer Key

Datum: 23.03   Autor příspěvku: Jana Melicharová   Třída: 5.r.   Přiložený soubor   )

Moji milí páťáci. Posílám klíč správných odpovědí, který vám už přišel emailem. Kontrolujte, opravujte a posílejte mi výsledek své práce. V emailech také najdete postup, jak se přihlásit do webového systému Umíme, který budeme využívat. Jana

 

Videokonzultace MF 8. ročník

Datum: 23.03   Autor příspěvku: Veronika Nádvorníková   Třída: 8.r.  )

Milí osmáci, už se někteří přihlašujete, ale raději připomínám 8. B v 9:00 hodin, 8. A v 10:00 hodin. Těším se VN

 

Počet příspěvků: